Invoering vennootschapsbelasting voor overheden

07-07-2015

VPBDe Eerste Kamer heeft op 26 mei 2015 ingestemd met de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. Dit betekent dat overheden per 1 januari 2016 vennootschapsbelasting (VPB) gaan betalen over de winst of structurele overschotten op hun ondernemingsactiviteiten. De wet brengt veel administratieve lasten voor overheden met zich mee.

Oneerlijke concurrentie

De reden van het invoeren van deze wet is om oneerlijke concurrentie van bedrijfsmatige, commercieel getinte activiteiten van overheidsorganen te voorkomen. Private ondernemingen moeten namelijk wel vennootschapsbelasting betalen en publieke organisaties tot op heden niet.

De regels en vrijstellingen

Specifieke activiteiten die VPB plichtig zijn, zijn niet benoemd. Het zal dus nog een flinke puzzel worden om precies te bepalen welke activiteit wel en niet VPB plichtig is. Er zijn wel enkele algemene regels die gehanteerd worden.

Er is sprake van ondernemingsactiviteiten door een overheidsorganisatie wanneer er een duurzame organisatie van kapitaal en arbeid bestaat, er wordt deelgenomen aan het economisch verkeer of wanneer er een winststreven is.

Maar er zijn ook vrijstellingen. Dit geldt voor interne activiteiten of activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van overheidstaken en -bevoegdheden en voor samenwerkingsverbanden tussen publiekrechtelijke rechtspersonen. Daarnaast is er vrijstelling voor academische ziekenhuizen, voor door het Rijk bekostigd onderwijs en onderzoek én voor zeehavenbeheerders.

Kosten inzichtelijk maken

Indien een activiteit VPB plichtig blijkt te zijn is het belangrijk om alle kosten in kaart te brengen. Een zeer belangrijke kostenpost is die van arbeid, waardoor een deugdelijke urenverantwoording voor deze activiteit onmisbaar is. Als deze kosten immers niet inzichtelijk zijn wordt de kostprijs lager en de af te dragen VPB (over de winst) hoger. Een onnodige en onwenselijke situatie in de huidige tijd waarin de economische druk voor overheidsinstanties hoog is.

VPB en TimEnterprise

TimEnterprise helpt de arbeidskosten inzichtelijk te maken, de daadwerkelijke kosten voor activiteiten in kaart te brengen en daarmee de vennootschapsbelasting voor overheden niet hoger te maken dan wettelijk noodzakelijk. Indien een overheidsinstantie organisatiebreed uren verantwoordt, dan heeft de organisatie altijd de kosten paraat zodra één of meerdere activiteiten onvoorzien toch VPB plichtig blijken te zijn.

Mocht u naar aanleiding van dit artikel wensen of ideeën hebben hoe Aenova met TimEnterprise nóg beter kan ondersteunen om te helpen met dit complexe vraagstuk, dan vernemen wij dat heel erg graag.

Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Flexibel werken met Tim  Onze referenties  Mobiel werken met TotalMobile